DE TWA DOARPENVerenigingen extra info

Kaatsvereniging Meiinoar-Ien
Bestuur:
Haije-Jacob Jorritsma - Voorzitter
Suzan Veenje - Secretaris
Jan Mulder - Financiën
Niek Tolsma - Jeugdzaken
Germ Sieperda - Algemeen lid
Atze Hendriks - Materiaalcommissie
Sjoerd Bijma - Materiaalcommissie
Biljartvereniging LollumWaaksens
Bestuur:
Anneke van der Vries - voorzitter, wedstrijdleider
Douwe Akkerman - adjunct, wedstrijdleider
Geert Braaksma - secretaris, wedstrijdleider
Vera Kok - penningmeester
Tjeerd de Jong - materiaalbeheer
Griet Bruinsma - lid
Damklub De Rûge Wolf
Bestuur:
Marten Walinga - voorzitter, penningmeester
Liuwe Westra - secretaris
Ouderensoos Lollum-Waaksens e.o.
Bestuur:
Wybren Jorritsma - voorzitter
Vacature - secretaris
Henk Spoelstra - penningmeester
Locatie: Dorphuis de Nye Haven, Lollum

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en onderhouden van het onderling sociaal contact en het algemeen welzijn van ouderen, woonachtig in het Lollum en Waaksens en oud inwoners van 60 jaar en ouder. Indien er ruimte is kunnen ook personen van buiten de genoemde dorpen deelnemen aan de activiteiten. Nog geen 60 jaar maar door andere omstandigheden zoals bijvoorbeeld  arbeidsongeschiktheid, werkloosheid e.d. kan lidmaatschap worden aangevraagd.
De inwoners van Lollum en Waaksens hebben voorrang op niet inwoners van de dorpen.
 De vereniging tracht deze doelstelling te bereiken:
  • door gelegenheid te geven elkaar tenminste wekelijks op een of meer vastgestelde dagen te ontmoeten en daarbij mogelijkheden te scheppen zich bezig te houden met gezelligheidsspelen, handwerken, denksporten en recreatieve activiteiten;
     
  • door het organiseren van cursussen en educatieve evenementen, excursies en andere hiermee samenhangende activiteiten, voor zover nodig in overleg en/of samenwerking met het ouderenwerk.
De activiteiten worden gehouden op woensdagmiddag in hert Dorpshuis de Nye Haven te Lollum.
Elke week:
Biljarten, klaverjassen, schutjassen, knobbelen en koersbal.
1 keer in de maand verschillende activiteiten zoals hierboven genoemd van 14.00 tot 16.00 uur. Op de middag kunnen de verschillende activiteiten plaatsvinden. Iedereen kan doen wat hij graag wil doen. Speciale activiteiten worden van te voren aangekondigd. Hiervoor kan men zich opgeven.

Contributie voor deelnemers aan de biljartsport € 55,00.
Contributie voor deelnemers aan de overige activiteiten € 15,00.
Voor bijzondere activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd.
De overige activiteiten zijn voor het eerst in het seizoen 2015 – 2016 georganiseerd. Deze activiteit zal zich moeten ontwikkelen tot een vast gebeuren op de woensdagmiddag. De mogelijkheid bestaat, indien dit door de deelnemers wordt gewenst, dit uit te breiden naar twee of meerdere keren in de maand.
IJsvereniging Sietse de Vries
Bestuur:
Johannes Mulder – voorzitter
Erzsebet Timersma – secretaris
Lutske de Jong – penningmeester
Wouter Verduijn – lid
Atze Hendriks – lid
Ruben Rypkema – lid
Gerlof Hendriks - lid

IJsvereniging Sietse de Vries is opgericht in 1967 en bestaat in 2017 50 jaar! Momenteel zijn er 322 leden, waarvan 88 leden in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. De ijsvereniging is aangesloten bij de KNSB.

De ijsbaan ligt nabij het kaatsveld in Lollum. Vanaf 1 november t/m 1 maart staat de baan onder water en bij strenge vorst kan men al snel schaatsen op de ijsbaan. IJsvereniging Sietse de Vries is een actieve vereniging. Bij winterweer organiseren zij verschillende activiteiten op de ijsbaan, zoals een 11-Stedenschaatstocht voor de jeugd, een Tsjettel-race, priksleeën, estafette rijden, etc. Wanneer de ijsbaan open is, kan men in het ijsbaanhokje genieten van Koek & Zopie, waaronder warme chocolademelk, koek, etc.
Wanneer het winterweer het niet toelaat om te schaatsen, wordt er in de voorjaarsvakantie een dag gepland waarop de ijsvereniging zijn jeugdleden meeneemt naar een overdekte ijshal, zoals Thialf Heerenveen of de IJshal in Leeuwarden.
Aan het einde van de zomer organiseert het bestuur een viswedstrijd, waarbij jaarlijks een grote opkomst van zo’n 50 personen is. Na afloop van de viswedstrijd volgen altijd een aantal rondes draaiend rad in het dorpshuis. Hier worden ook de prijzen uitgereikt voor de viswedstrijd.
Vereniging voor Dorpsactiviteiten DA
Bestuur:
Jikke Algra - Voorzitter
Pieter Draaisma - Penningmeester
Famke van der Veen - Secretariaat
Algemeen lid:
Annie Akkerman
Tjalie Houtsma
Haye Jacob Jorritsma
Anne Mulder
Niek Veenje
Rintje Schilstra
Lieke Huitema
Lubbert de Boer
Uitvaartvereniging Lollum
Bestuur:
K. Hendriks -Voorzitter
IJ. Politiek-Terpstra - Secretaris
A. Visser - Penningmeester
C. Schilstra-Groenveld - Lid
K. Koopmans - Lid
---------------------------------------------------------------------------
Jaarvergadering 2021

Geachte (buiten) leden van Uitvaartvereniging Lollum,
 
Dit voorjaar waren we opnieuw niet in de mogelijkheid een jaarvergadering te houden. Er is besloten deze alsnog te houden op vrijdag 1 oktober 2021, 19.45 uur in het dorpshuis de Nije Haven te Lollum. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Mocht u de jaarstukken in willen zien dan kunt u een mail sturen naar: uitvaart-lollum@hotmail.com of telefonisch contact op kunnen nemen met het secretariaat.
Contact gegevens secretariaat Uitvaartvereniging Lollum: Mevr. IJ. Politiek -Terpstra, Lollum
                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoals bijna elk dorp in Friesland, heeft ook Lollum, al van oudsher sinds 1904,
een uitvaartvereniging. Uitvaartvereniging Lollum is aangesloten bij de
Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.
Voor de vereniging en dorpsgemeenschap is het belangrijk dat er nog dragers,
grafdelvers, klokluiders, afleggers zijn, die tegen het zogenaamde
‘burenplichttarief’ mee willen blijven werken. Laten we niet vergeten dat, als
er geen vrijwilligers zijn, de professionele uitvaart veel duurder uitkomt.
Het doel van de vereniging is als volgt omschreven:
Artikel 2
1. Het doel en de grondslag van de vereniging zijn op basis van vrijwilligheid,
onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een
christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en
een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar
wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen
dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van
winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. behulpzaam te zijn bij uitvaartverzorgingen;
b. met andere, niet commerciële organisaties uit het uitvaartwezen, samen te
werken;
c. het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen;
3. het maken van winst niet als doelstelling te beogen.
Ons ledenbestand is opgebouwd uit: personen vanaf 18 jaar (eventueel met
kinderen), personen jonger dan 18 jaar met instemming van de ouder(s),
voogd of personen jonger dan 18 jaar, waarvan één ouder lid is geweest , doch
is overleden. Bij onze vereniging geldt de regeling dat, vanaf 2020, bij een
overlijden aan de nabestaanden € 325,-- (de zogenaamde leden korting)
uitbetaald/verrekend wordt. Elk jaar wordt op de ledenvergadering de
contributie (voor 2020 is dit € 10,00 per lid bij automatische incasso) vastgesteld.
Ook wordt dan de ledenkorting vastgesteld.
Bijverzekering
Ieder lid is vrij om een verzekering af te sluiten voor aanvullende kosten.
De toekomst
Uitvaartvereniging Lollum zal zich blijven inspannen om voor haar leden de
begrafenis of crematie zo goed mogelijk te regelen zonder te verdwijnen in de
anonimiteit.

In het kader van de AVG heeft onze vereniging een privacy statement opgesteld. Leden kunnen deze inzien en opvragen bij het secretariaat van de vereniging.

Wat doe je bij een overlijden?

Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt.
Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van
daaruit automatisch geïnformeerd.
• Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van de
reisverzekering.
• Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de
verzekeringsmaatschappij.
• Neem contact op met het secretariaat van de uitvaartvereniging
waarvan de overledene lid is.
• Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis
daarvan klaar.
• Check of er een testament of een codicil (wilsbeschikking) is.
• Check of er een lijst is met laatste wensen.
• Leg het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs klaar.
Voor inlichtingen, aanmelden en wijzigingen dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat: Mevr. IJ. Politiek - Terpstra p/a It Fabrik 1 - Lollum of via email: uitvaart-lollum@hotmail.com
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA