DE TWA DOARPENLinks

Overheid:
Gemeente Súdwest-Fryslân
www.gemeentesudwestfryslan.nl
Provincie Fryslân
www.fryslan.frl
Overheid
www.overheid.nl
Belastingdienst
www.belastingdienst.nl

Medische zorg
Huisartsenpraktijk Meerdink
www.meerdink.huisarts-plus.nl
Huisartsenpraktijk Hoepman
www.huisartseasterein.nl
Huisartsen praktijk Witmarsum
www.detsjasker.nl
Gezondheidscentrum Makkum
www.gezondheidscentrummakkum.nl
Antoniusziekenhuis Sneek
www.antoniusziekenhuis.nl
MCL Medisch Centrum Leeuwarden
www.mcl.nl
Thuiszorg
www.thuiszorgzwf.nl

Kranten
Leeuwarder Courant
www.lc.nl
Friesch Dagblad
www.frieschdagblad.nl
Op 'e Skille
www.skille.nl

Onderwijs
Organisatie Christelijk Primair Onderwijs
www.cbodegreiden.nl

Kerk
Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
www.tsjerkelollumwaaksens.nl
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA