DE TWA DOARPENVerenigingen

Biljartvereniging Lollum Waaksens
Contactpersoon: Mevr. Anneke van der Vries
E-mail: info@bvlollumwaaksens.nl
Website: www.bvlollumwaaksens.nl
Meer informatie

Damklub De Rûge Wolf
Contactpersoon: Dhr. L. Westra
E-mail: liuwe.westra@mensa.nl
Website: www.fryskdamjen.nl
Meer informatie

Ouderensoos Lollum-Waaksens e.o.
Contactpersoon: Dhr. W. Jorritsma
E-mail: ouderensooslw@gmail.com
Meer informatie

IJsvereniging Sietse de Vries
Contactpersoon: 
E-mail: ijsclubsietsedevries@hotmail.com
Meer informatie

Vereniging voor Dorpsactiviteiten DA
Contactpersoon: Famke van der Veen
E-mail: da.lollumwaaxens@gmail.com
Meer informatie

Kaatsvereniging Meiinoar-Ien
Contactpersoon: Mevr. S. Veenje-Akkerman
E-mail: kvlw@hotmail.com
Meer informatie
.
Bewegen voor ouderen
Contactpersoon: Hillie Kooistra
E-mail: hilliekooi@gmail.com
 
Christelijke muziekvereniging Asaf
Contactpersoon: Baukje Okkema 
Email: Okkema58@gmail.com 

Shantykoor "Sterk Spul"
Contactpersoon: Otto Folkerts (Secretariaat)
Mobiel: 06-10528042

Vogelwacht
Contactpersoon: Dhr. S. Bijma
E-mail: s.bijma@ziggol.nl

Uitvaartvereniging Lollum
Contactpersoon: Mevr. IJ. Politiek-Terpstra
E-Mail: uitvaart-lollum@hotmail.com
Meer informatie

Begrafenisvereniging Waaksens "Helpt Elkander"
Contactpersoon: Dhr. D. Sieperda
E-mail: sieperda@hetnet.nl

Hervormde Vrouwenvereniging "Wees een zegen"
Contactpersoon: Mevr. G. Stuiver-de Boer
E-mail: g.stuiverdeboer@gmail.com

Gemengd zangkoor "Nocht en Wille"
Dirigent: Sebastiaan Schippers
E-mail: djoke.westerdijk@gmail.com

Stichting Doarpshûs "De Nije Haven" Lollum-Waaksens
Secretariaat:
p.a. Van Abbemastrjitte 16
8823SZ Lollum
E-mail: secretariaat.denijehaven@ziggo.nl

J
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA