DE TWA DOARPENOPEN BRIEF van Stichting Greidhoekekatedraal

Geplaatst op: 29-03-2023

Aan alle partners, donateurs, sympathisanten en dorpsgenoten,

Na een bewogen jaar is het tijd voor ons als stichtingsbestuur een balans op te maken en een verklaring te geven. Daar heeft iedereen recht op, en het is ook goed om dingen op een eerlijke manier af te sluiten.

De afgelopen jaren, vanaf medio 2020, hebben velen ons geholpen in het kader van het plan De Greidhoekekatedraal: Seis smûke wenten en in toer. Mensen hebben aanzienlijke bedragen gedoneerd, de handen werden op allerlei manieren uit de mouwen gestoken, het gonsde en zong rondom de vroegere gereformeerde kerk. Zou het dan toch mogelijk zijn op eigen kracht een nieuwe en passende bestemming te geven aan dit unieke gebouw?

Een jaar geleden, tijdens een koude en stormachtige winter, begonnen we de balans op te maken. Er kwam ontzettend veel binnen aan steun, inzet en geld. Maar met iedere stap die we zetten, bleek ook hoe groot het tekort was, hoeveel er nog moest gebeuren, hoe lang het traject nog zou gaan duren als de bestemming moest worden gewijzigd, de vergunningen moesten worden aangevraagd, etc. etc.

We kwamen tot de conclusie, dat het met de beschikbare vrijwilligers, het geld dat binnenkwam en de opgaven van een officieel traject bij de gemeente ons als stichtingsbestuur van drie personen niet ging lukken. We waren met te weinig, we hadden en kregen niet genoeg geld, het project was te groot. Met iedere stap die we vooruit zetten, leek het doel dat we wilden bereiken verder weg te raken.

In die situatie hebben we contact gezocht met de Reliplan in Amsterdam, een makelaar en ontwikkelaar die zich specialiseert in kerkgebouwen. Reliplan had serieuze belangstelling voor de Greidhoekekatedraal en is ook enkele keren wezen kijken.

Vervolgens hebben we in april alle vrijwilligers en donateurs ingelicht over de stap die we moesten gaan zetten. Voor sommigen kwam dit hard aan, en dat begrijpen we. We hopen dat u begrijpt, dat we niet anders konden.

Dat wil niet zeggen dat de inzet en de donaties voor niets zijn geweest. Verre van dat! Dankzij de donaties en de inzet van vrijwilligers is het mogelijk geweest de kerk weer enigszins toonbaar te maken, en mensen enthousiast te krijgen voor herbestemming. Zonder deze inzet en zonder deze donaties was dat niet gelukt. We zijn en blijven daar ongelofelijk dankbaar voor.

Na april haakte Reliplan jammergenoeg af. Daarna zijn we in gesprek gegaan met verschillende andere partijen. Eén partij vormden de gebroeders Richard en Ronald Slijfer, van wie Ronald al een tijd in Lollum woont. Hun plannen met de Greidhoekekatedraal kwamen goed overeen met wat wij van plan waren, en zij waren bereid een prijs te betalen, die het ons mogelijk maakte aan onze verplichtingen richting gemeente en provincie te voldoen.

In de zomer hebben Ronald en Richard Slijfer de kerk van de stichting overgenomen. Daarna zijn we nog een poos bezig geweest met het afronden van de verschillende subsidietrajecten bij provincie en gemeente. In de herfst hebben we besloten de stichting op te heffen, en ook dat is inmiddels gebeurd.

Om iets van onze dankbaarheid jegens de dorpen Lollum en Waaksens te uiten, hebben we besloten een deel van het resterende saldo over te maken aan de Stichting Dorpshuis. De rest van het saldo, iets meer dan € 5000, wordt zoals beschreven in de statuten van de stichting, overgemaakt naar de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.

We kijken terug op intensieve en leerzame jaren, en we hopen dat het de broers Slijfer lukt, iets mooi te maken van de Greidhoekekatedraal. Iedereen die over één en ander nog vragen heeft, kan bij ons terecht. Een telefoontje of een mailtje is genoeg, dan maken we een afspraak.

Ten slotte hebben we nog een ereschuld in te lossen: een gemeenschappelijke verklaring naar aanleiding van een krantenartikel van juli 2021. Die verklaring vindt u hieronder.

Voor nu laten we het hierbij dat we nog één keer onze dank uitspreken namens iedereen die op welke wijze ook heeft meegedaan, meegewerkt of gedoneerd.

Met een vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Greidhoekekatedraal

Liuwe H. Westra secretaris / waarnemend voorzitter
Gerbrand Kruijver penningmeester
Baukje Wester-Westra


Gemeenschappelijke verklaring bestuur St. Greidhoekekatedraal en Prot. Gem. te Lollum-Waaksens

In de Leeuwarder Courant van 12 juli 2021 staat aan het eind van het artikel ‘Wonen in Gods huis voor 650 euro’ de volgende zin: ‘Fijntjes merkt de voorzitter op dat de protestantse gemeente Lollum-Waaksens nog 200.000 euro beheert dat bestemd is voor het onderhoud van het gereformeerde kerkgebouw.’ Dit heeft geleid tot veel vragen en negatieve reacties. Een delegatie van het bestuur van de Stifting Greidhoekekatedraal en van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente hebben hierover een gesprek gehad. Het bestuur van de Stifting Greidhoekekatedraal heeft verklaard dat de uitspraak niet klopt, dat de stichting een bedrag van € 200.000 zou moeten ontvangen van de Protestantse Gemeente. De stichting betreurt het plaatsen van de genoemde woorden en de emoties die deze hebben opgeroepen. Het bestuur heeft niet de kans gekregen de tekst vóór de plaatsing nog te controleren. Was dat wel het geval geweest, dan was deze zin niet zo gepubliceerd. Het bestuur van de Stifting en de kerkenraad van de protestantse gemeente hebben samen uitgesproken, dat men geen afstand wil creëren en samen, ieder op eigen wijze, wil werken aan de leefbaarheid van onze dorpen.
 
 
 
Prikbord overzicht
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA