DE TWA DOARPENWerk in Uitvoering in gemeente Littenseradiel

Geplaatst op: 15-03-2017

BERMVERHARDING
 
De gemeenteraad heeft besloten om extra geld vrij te maken voor het aanbrengen van bermverharding langs een aantal landbouwontsluitingswegen als oplossing van berm- en wegkantschade. Het plan wordt uitgevoerd in 2 fasen. De 1e fase is inmiddels afgerond.
 
In onderstaande tabel is aangegeven welke wegen/ wegvakken in de 2e fase staan gepland.
 
Locaties  2e fase. Maatregel in grote lijnen
 
VAN AYLVALEANE / HILAARDERDYK
ca. bebouwde kom Hilaard tot Hegedyk Jellum
(is verschoven 1e fase)
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan weerzijden van de weg (60 cm breed)
(verwijderen oude bermverharding)
 
GELE BUORREN / BAERDERDYK
ca. Froonackerdyk tot verkeersremmer Baard
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan weerzijden van de weg (40 cm breed)
 
LUCHT EN VELD – JORWERT
vanaf kruising de Him tot kunststofroosters Lucht en Veldsterdyk bij nr.4
 AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan weerzijden van de weg (40 cm breed)
 
MONSAMABUORREN-IEWEI Hinnaard
vanaf afslag Easterlittens tot Hinnaarderhoek
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan één zijde van de weg afwisselend links/rechts (40 cm breed)
 
HEGEDYK vanaf komgrens Easterwierrum tot ca. Froonackerdyk
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan weerzijden van de weg (40 cm breed)
 
SLACHTE Kûbaard
vanaf Swarte Beien tot gemeentegrens
vanaf Swarte Beien tot Littenserbuorren
PLAATSELIJK AANBRENGEN BERMBETON
In diverse bochten (totaal 24 locaties)
breedte variërend
 
VAN SMINIALEANE / VAN EYSINGALEANE vanaf verkeersremmer bebouwde kom Wommels tot bestrating bebouwde kom Easterein
AANBRENGEN BERMBETON aan één zijde van de weg (60 cm breed) fietspad zijde
mee met  grootschalig asfaltonderhoud -> zie asfaltonderhoud
 
SIBADAWEI/ AENKOMMEWEI
diverse locaties tussen Easterein en Itens
PLAATSELIJK AANBRENGEN GRASBETONTEGELS
4 locaties
 
MOLMAWEI vanaf bestrating Rien bij Molmawei nr. 21 tot ca. kruising Slachte
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan één zijde van de weg (60 cm breed) andere zijde is al uitgevoerd
 
IT HYNSTEWAED vanaf fietspad Froonackerdyk tot bestrating bebouwde kom Easterlittens
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan weerzijden van de weg (40 cm breed)
 
SÚDHOEKE Wommels
diverse locaties
AANBRENGEN PASSEERSTROKEN betonplaten
bestaande passeerstroken verlengen  4stuks
aanbrengen passeerstroken nieuw 2 stuks
aanbrengen grasbetontegels in bocht 2 locaties
 
LAEKWERTERWEI Spannum
AANBRENGEN PASSEERSTROKEN betonplaten
2 locaties
 
TOARNWERTERLEANE
ca. verkeersremmer Waaksens tot gemeentegrens
AANBRENGEN GRASBETONTEGELS aan weerzijden van de weg (60 cm breed)
mee met grootschalig asfaltonderhoud -> zie asfaltonderhoud
combinatie met Súdwest Fryslân traject Waaksens - Lollum

GROOTSCHALIG ASFALTONDERHOUD
In onderstaande tabel is aangegeven op welke wegen grootschalig asfaltonderhoud staat gepland.
 
Locaties - Omschrijving
 
VAN SMINIALEANE / VAN EYSINGALEANE vanaf verkeersremmer bebouwde kom Wommels tot bestrating bebouwde kom Easterein
GROOTSCHALIG ASFALTONDERHOUD
incl. doorsteken tussen weg en fietspad
incl. aanbrengen bermverharding -> zie bermverharding
 
SIBADAWEI Easterein
vanaf ca. Stittenserleane t/m kruising Skrok
 
HERINRICHTING
 
DE BIEREN Waaksens
vanaf kruising de Bieren tot gemeentegrens
GROOTSCHALIG ASFALTONDERHOUD
combinatie met grootschalig asfaltonderhoud gemeente Súdwest Fryslân traject De Bieren - Paaldijk
 
TOARNWERTERLEANE Waaksens
vanaf bestrating nabij verkeersremmer Waaksens tot gemeentegrens
GROOTSCHALIG ASFALTONDERHOUD
incl. aanbrengen bermverharding -> zie bermverharding
combinatie met grootschalig asfaltonderhoud gemeente Súdwest Fryslân traject Waaksens - Lollum
 
FREULELEANE Wommels
voetpaden + parkeerplaats BEGRAAFPLAATS
ASFALTONDERHOUD

’T BOSK Wommels
weggetje achter woningen nr. 43 t/m 65
ASFALTONDERHOUD
 
TSJEPPENBÛR Wjelsryp weg vanaf gemeente grens tot en met kruising bij Dykshoek 5 en fietspad vanaf kruising tot einde
ASFALTONDERHOUD
 
TSJEINTGUM Mantgum
zijweg nabij nr. 1,3 en 5
ASFALTONDERHOUD
 
OMGEVING STATION Mantgum weg vanaf Sjeerp van Galemawei + voetpad brug tot hek
ASFALTONDERHOUD
 
SKÂNS Winsum
BIJ MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM DE HELLING
ASFALTONDERHOUD
aan het parkeerterrein
 
DOARPSSTRJITTE Easterwierrum
AANBRENGEN SLIJTLAAG
licht grijze middenstrook + rood tussen taludmarkering bij aansluiting op fietspad
 
BERKWERTERLEANE Kûbaard
vrijliggend fietspad nabij nr. 4
AANBRENGEN SLIJTLAAG
 
PLAATSELIJK ONDERHOUD DIVERSE LOCATIES
 
PLAATSELIJKE REPARATIES
 
- plaatselijk herstel van asfaltverzakkingen
 
- plaatselijk herstel slijtlaag
 
- plaatselijk repareren van scheuren
 
- opfrissen van wegmarkering diverse wegen
 
Hinder:
 
De gemeente wil bij alle werkzaamheden de overlast voor iedereen zoveel mogelijk beperken. We ontkomen er helaas niet aan bepaalde wegen/ wegvakken tijdelijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer.
 
Bij "HET AANBRENGEN VAN BERMVERHARDING” en bij de uitvoering van "GROOT ASFALTONDERHOUD", zoals: het uitvoeren van freeswerk, het aanbrengen van asfalt deklagen en het conserveren (aanbrengen van
slijtlagen) op grotere wegvakken, zullen de wegen een periode voor het verkeer worden afgesloten. De weggebruiker ondervindt hierdoor overlast.
 
 
Verder vinden er in de gemeente op diverse locaties “KLEINE”
plaatselijke REPARATIES/WERKZAAMHEDEN plaats (o.a. het plaatselijk herstel van asfalt verzakkingen, plaatselijk aanbrengen slijtlaag, het repareren van scheuren, het opfrissen van wegmarkering op diverse wegen, etc.). Deze "kleine" werkzaamheden kunnen tijdelijk enige overlast voor de weggebruiker veroorzaken.
 
_Wij vragen uw begrip hiervoor!___
 
Informatie:
 
Bij de uitvoering van de grotere werken zullen de aanwonende bewoners/ bedrijven nader worden geïnformeerd.
 
Tijdvak:
 
Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor 1 oktober 2017 worden afgerond.
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik ze graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jitske Geertsma-Venema,
Meiwurker Behear (wegeboukunde)
 
(0515) 33 44 81
j.geertsma@littenseradiel.nl
Wurket op moandei, tiisdei en tongersdei

Voor overzichtskaart klik hier
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA