DE TWA DOARPENEeuwe Zijlstra op oargel Burchwert

Geplaatst op: 11-09-2017

Freed 15 septimber, 20.00 oere, Johannestsjerke Burchwert
 
It twadde oargelkonsert fan dit seizoen mei in bekende namme dy’t in grut leafhawwer is fan it Burchwerter oargel: Eeuwe Zijlstra !!
 
Hy sil it oargel wer sprankelje litte sa’t allinnich hy dat kin en nei ôfrin is der gelegenheid om elkoar eefkes te moetsjen en nei te praten. Wy skinke graach in bakje kofje of tee mei selsbakte cake derby.
 
Tagong € 7,50.

Over het orgel; klik hier
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA