DE TWA DOARPENDe laatste De Twa Doarpen.....?

Geplaatst op: 28-11-2017

De huidige redactie heeft bij Dorpsbelang gemeld dat zij er na het december-nummer mee stopt. Dat zou betekenen dat er na 35 jaar een einde komt aan het dorpskrantje De Twa Doarpen.

Dit is te lezen in deze laatste dorpskrant:

Van de Redactie.
Wij als bestuur van het dorpskrantje "De Twa Doarpen" hebben besloten om onze functie bij het krantje te beëindigen. We hebben het gevoel dat het krantje niet meer in een behoefte voorziet en het is moeilijk om bestuursfuncties op te vullen. Al lange tijd hebben we moeite om het krantje te vullen met voldoende kopij. Onlangs hebben we dit met dorpsbelang besproken.

Mochten er mensen zijn die ons willen opvolgen, omdat ze het jammer vinden dat het krantje stopt, dan kunnen zij zich melden bij Dorpsbelang.
De opmaak wordt verzorgd door John van den Berg en hij heeft kenbaar gemaakt eventueel wel door te willen gaan, ook met redactiewerk. Het printen wordt verzorgd door Durkje de Jong en zij wil dit blijven doen zonder bestuursfunctie.

Het verzamelen en soms uittypen van de kopij, schrijven van stukjes, foto’s, de financiën, ledenadministratie en contact met adverteerders zijn de taken die ingevuld moeten worden.

Bestuurders: Durkje de Jong
Sijke Hendriks
Pietsje Sieperda

Reactie van Dorpsbelang:

Tige tank foar de ynset!
Bêste redaksjeleden,
In pear wiken lyn hawwe de redaksjeleden fan doarpskrante De Twa Doarpen by it bestjoer fan Doarpsbelang oanjûn dat sy ophâlde wolle mei harren wurksumheden. Dat spyt ús tige! Wy kinne spitichgenoch harren net fêst hâlde en kinne dêrom allinich harren kar respektearje. It doarpskrantsje wat jo no yn ‘e hannen hawwe, is it lêste dat sy as redaksje makke hawwe.

Wy wolle graach Pytsje Sieperda, Dirkje de Jong, Sijke Hendriks (en earder al Linda Postma) tige hertlik dank sizze foar al harren ynspannings om sa’n fiif kear yn’t jier De Twa Doarpen by elts yn Lollum en Waaksens yn ‘e hannen te krijen.

Hoe no fierder? Ek al fielt it wat skeef as jo earst in betankje dogge en in alinea letter al skriuwe oer hoe’t it fierder moat: wy moatte it der al efkes oer hawwe! Ek al sjogge wy dat it dreech is om genoch kopij te krijen en dat de wize fan kommunikaasje feroaret, wy tinke dat it doarpskrantjes fan Lollum en Waaksens der al moat bliuwe. Wy binne dan ek op syk nei nije enthûsjaste minsken dy’t harren skouders ûnder de Twa Doarpen sette wolle en tegearre mei ús ynternetside de kommunikaasje yn ús doarpen foarm jaan wolle.

Bisto of binne jo ús man/frou? Lit it dan efkes witte troch in email te stjoeren: dorpsbelang@lollum-waaksens.nl

Mei freonlike groetnis,
It bestjoer fan de Feriening fan Doarpsbelang Lollum-Waaksens

Voor de niet Friese-lezers: we zijn op zoek naar nieuwe redactieleden voor dorpskrant De Twa Doarpen, omdat de huidige redactieleden hebben aangegeven hun werkzaamheden te beëindigen. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar dorpsbelang@lollum-waaksens.nl of neem contact op met een van de bestuursleden. Het kunnen lezen en schrijven van Fries is geen vereiste!


 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA