DE TWA DOARPENHeropening Hubertus kerk in Lollum

Geplaatst op: 06-02-2018

Na een ingrijpende restauratie opent de Hubertuskerk weer haar deuren.
Opening op zaterdag 17 februari om 15:00 uur.

En op zondag 18 februari 9:30 uur is er een kerkdienst.

Sneon 17 febrewaris sil de midsieuske Hubertustsjerke te Lollum wer yn gebrûk nommen wurde nei in restauraasje en nije ynrjochting fan it ynterieur.

Eardere restauraasjes omfiemen it stek, de toer en it kasko, mar it ynterieur wie sa stadichoan ek slim yn ferfal. Boppedat moast de tsjerke by de tiid brocht wurde yn dy sin, dat der mei in lyts groepke minske dochs tsjinsten holden wurde kinne mei in smûk karakter; tagelyk moast de tsjerke ek gaadlik makke wurde foar oar gebrûk.

Troch in nije ynrjochting mei safolle mooglik behâld fan histoaryske illeminten, de oanlis fan in kokentsje en in húske en de oanlis fan ynternetfasiliteiten is de tsjerke wer alhiel by de tiid.

De tsjerke is yn eigendom fan de Stifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens, en wurdt meast brûkt troch de Protestantse Gemeente yn dy doarpen.

De restauraasje is útfierd troch boubedriuw Swart út Eastermar, ûnder direksje fan de Stifting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (Menno Sikkink) en arsjitektuer fan Syb Eldering te Mantgum.

Foar mear ynformaasje: Johannes Mulder, foarsitter Stifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens, 0517-469228.

------------------


Zaterdag 17 februari zal de middeleeuwse Hubertuskerk te Lollum weer in gebruik worden genomen na een restauratie van het interieur en een herinrichting.

Eerdere restauraties omvatten het hekwerk, de toren en het casco, maar het interieur was allengs ook erg vervallen geraakt. Bovendien moest de kerk bij de tijd worden gebracht in die zin, dat er met een klein aantal mensen toch diensten met een warm karakter kunnen worden gehouden, terwijl ook ander gebruik van de kerk mogelijk moest worden.

Door een herinrichting met behoud van zoveel mogelijk oude elementen, de aanleg van een keukentje en een toilet, en de aanleg van internetvoorzieningen is de kerk nu weer helemaal up to date.

De kerk is eigendom van de Stifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens, en wordt voornamelijk gebruikt door de Protestantse Gemeente in die dorpen.

De restauratie is uitgevoerd door bouwbedrijf Swart uit Eastermar, onder directie van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland (Menno Sikkink) en architectuur van Syb Eldering te Mantgum.

Voor meer informatie: Johannes Mulder, foarsitter Stifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens, 0517-469228

Progamma opening: klik hier
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA