DE TWA DOARPENBetankje foar lokwinske 60-jierrige houliksjubileum

Geplaatst op: 30-10-2022

Wy wolle graach alle minsken dy’t ús, op hokker wize ek, lokwinske hawwe mei ús 60-jierrige houliksjubileum fan herte betankje.
 
Knilles en Milie Rusticus
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA